Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a.

w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

b.

w  którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.

c.

w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii Towaru.

3.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę:

AKKOP Holding Spółka z o.o., ul. Saska 25, 30-720 Kraków, z dopiskiem eSklep

e-mail: sklep@akkopholding.pl

fax. 12-651-00-19

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.

Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać Towar Sprzedawcy na adres: AKKOP Holding Spółka z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25, z dopiskiem eSklep, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Sprzedawcy Towar przed upływem terminu 14 dni.

5.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.

6.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-

Adresat:

AKKOP Holding Spółka z o.o., ul. Saska 25, 30-720 Kraków, z dopiskiem eSklep,

e-mail: sklep@akkopholding.pl

fax. 12-651-00-19

-

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

-

Data zawarcia umowy:

-

Imię i nazwisko Konsumenta:

-

Adres Konsumenta:

-

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

-

Data: